Общи условия за ползване на платформата

Настоящият документ съдържа условията, при които "ИНВЕСТ ЛОГИСТИК 1 " ЕООД предоставя достъп до специализирания сайт www.investlogistic.com
ОБЩИ УСЛОВИЯ

І. Общи положения:

 1. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат отношенията между „Инвест логистик 1” ЕООД, наричано по-долу за краткост Доставчик, собственик на системата www.investlogistic.com и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ползващи Услугите й.
 2. Неразделна част от тези Общи условия е Политиката за поверителност на личните данни /тук/
 3. Определения, използвани в Общите условия
  1. Система – уеб базирана система за административно търсене и предлагане на товари и камиони - www.investlogistic.com
  2. Акаунт за достъп – акаунт за достъп получава всеки потребител след регистрация.
  3. Регистрация - попълване на регистрационна форма, съдържаща настоящите Общи условия и изискваща лична и фирмена информация, необходима за нормалното функциониране на Системата.
  4. Потребител - всяко юридическо лице (фирма или организация), притежаващо акаунт
  5. Товар - стока за превоз
  6. Услуги – услугите, предоставяни от специализирания сайт - www.investlogistic.com

II. Право на регистрация и достъп

 1. на регистрация подлежи всяка фирма, изявила желание за работа със Системата;
 2. регистрацията се състои в попълване на регистрационна форма, съдържаща настоящите Общи условия и изискваща лична и фирмена информация, която е необходима единствено и само за целите на предоставянето на Услугите, предлагани от Системата.
 3. право на достъп има всеки Потребител със собствен акаунт в Системата
 4. пълен достъп до Услугите от Системата се предоставя при посочване на IP адреси в регистрационната форма
 5. потребителите на Системата могат да извършват търсене по следните параметри – по релация на товар, по релация на свободен камион, разширено търсене, предлагащо пълна детайлност;

III. Цени за достъп

„Инвест логистик 1” ЕООД си запазва правото да въведе или промени цени за ползване на услугите, предоставяни от Системата, за да гарантира качеството й. „Инвест логистик” се задължава да обяви цените за достъп в приемлив срок и да отрази промяната в Общите условия за ползване.

IV. Права и задължения на Потребителите

 1. Потребителят се задължава да използва Услугите, предоставени от Системата добросъвестно и законосъобразно, в съответствие с настоящите Общи условия.
 2. В процеса на регистрацията си, Потребителят се задължава да предостави пълни и верни данни за самоличността си, правния си статут, както и за другата информация, която се изисква от регистрационната форма. Предоставените координати за връзка трябва да са фирмени и от оторизирано от фирмата лице за служебен контакт (в т.ч. телефони, ел.поща и др.).
 3. Потребителят има право да регистрира един потребителски профил. Потребителят може да прекрати по всяко време използването на Услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил от Доставчика.
 4. Потребителят няма право да преотстъпва за ползване на друга страна своя акаунт.
 5. С оглед безопасното и добросъвестно използване на системата, Потребителят има право да попълни при регистрация два IP адреса, от които да се осъществява пълен достъп до предоставяните услуги.
 6. Потребителят има право да променя посочените лични данни, IP адреси и данни за контакт от профила си или съгласно Условията за поверителност /тук/
 7. Всеки Потребител заплатил абонамент по посочената тарифа или ползващ безплатния период има право да публикува в Системата товар или свободен камион.
 8. Публикуването на товар или свободен камион става чрез попълването на форма за публикуване, като потребителите се задължават да попълват всички полета, маркирани като задължителни. Публикуван товар или свободен камион без попълнени задължителни полета не се приема от Системата.
 9. При избор на подходящ свободен камион или товар, контактната форма дава възможност за директна връзка със съответния Потребител от Системата
 10. Потребителят носи пълна отговорност за нанесени вреди във връзка с предоставянето на неверни и неточни данни за превоза, товара, неговият характер, количество, качество, местоположение и др.
 11. Потребителят се задължава да обезщети Доставчика за всички претърпени загуби и разходи, включително наложени му санкции в резултат на противоправно поведение от страна на Потребителя.
 12. Във връзка с публикуваното и споделено от него съдържание, Потребителят потвърждава и гарантира, че притежава необходимите разрешения (лицензи, права, съгласие), които се изискват от закона за превоз и търговия на стоки.
 13. Потребителят се задължава да не публикува, изпраща по имейл на друг потребител информация и съдържание, което:
  1. е незаконно, увреждащо, заплашително, насилствено, клеветническо, опетняващо, или увреждащо
  2. е невярно или подвеждащо
  3. рекламира продажбата на незаконни стоки
  4. съдържа линкове към конкурентни на Системата уебсайтове;
  5. нарушава всякакво приложимо международно, федерално, национално или местно законодателство по отношение на авторски права, патентни, търговски марки или други права на интелектуална собственост;
  6. съдържа лични данни и друга идентифицираща информация по отношение на друго лице без неговото разрешение;
  7. съдържа вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологически вредоносни;
  8. нарушава обичайния поток с прекомерно количество съобщения;
  9. е от порнографско естество, включително съдържащо голота, сексуално или развращаващо съдържание;
  10. е расистко или дискриминационно спрямо която и да е раса, религия, вероизповедание, националност, пол или каквато и да е родова принадлежност на индивида
 14. Потребителят се задължава да не разстройва пълната или частична функционалност на Уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от Уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Доставчика
 15. Потребителят има право да сигнализира Доставчика за нелоялна практика на друг Потребител от Системата, както и да отправя до Доставчика молби и предложения

V Права и задължения на Доставчика

 1. Доставчикът осигурява система за административно търсене и предлагане на товари и свободни камиони като дава възможност за директна комуникация между предлагащите ги Потребители
 2. Доставчикът на Услуги не е страна, нито е посредник в сделките между потребителите на Платформата и не участва пряко в договарянето на превоза и споделеното съдържание и информация за товара, както и при разплащането и уреждане на финансовите параметри на договаряните от Потребителите сделки.
 3. Доставчикът на Услуги не носи отговорност, в това число и финансова за:
  1. Действия на потребители, които представляват нарушение на настоящите Общи условия
  2. Загуби, пропуснати ползи и други преки и косвени щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване / неползване на услугите на Системата от негова страна;
  3. Законността, качеството или безопасността на стоките, товарите и услугите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от тях.
  4. Претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на Услугите;
  5. Каквито и да е публикации в Системата или извън нея, които не са създадени от самия Доставчик.
  6. Неспособност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да ползва всяка една отделна Услуга;
 4. Доставчикът не носи отговорност при прекъсване в програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет и/или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, поради което Потребител не може да ползва изцяло или частично предоставяните Услуги.
 5. Доставчикът има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги, ако потребител действа злоумишлено в следните неизчерпателно изброени случаи, когато:
  1. Потребителят нарушава настоящите Общи условия или приложимото действащо законодателство;
  2. Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Доставчика или на трети страни;
  3. когато Доставчикът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи;
  4. при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Системата;
  5. при констатиране от страна на Доставчика, че Потребителят използва и дава достъп до Услугите на Системата на нерегистрирани в нея юридически или физически лица.
 6. Доставчикът има право да разреши или да откаже създаването на нов Профил от Потребител, чийто профил е блокиран, ограничен или заличен.
  1. Доставчикът си запазва правото при необходимост да променя cтруктурата, правилата и условията за ползване на същата, за което не се задължава да уведомява предварително потребителите.
  2. Доставчикът си запазва правото да въвежда и да променя цени на предоставяните Услуги, като публикува променените абонаментни планове с едномесечно предизвестие от влизането им в сила
  3. Доставчикът се задължава да не използва или предоставя на трети лица получената информация за потребителите си и персоналните им данни, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба

VI. Жалби, молби и предложения

Жалби, молби и предложения, направени от Потребители се разглеждат и решават от "Инвест Логистик 1" не по-късно от 1 месец от получаването им, като абонатът се информира писмено за резултата.

VII. Уреждане на спорове и приложимо право

 1. При възникване на спорове между "Инвест логистик 1” и негов потребител, във връзка с предоставените услуги, те следва да се уреждат по взаимно съгласие чрез преговори. При невъзможност за извънсъдебно уреждане на спора, компетентни за неговото разрешаване са българските съдилища.
 2. При прилагане и тълкуване на настоящите условия се прилага българското законодателство.
 3. Всички и всякакви промени в съдържанието на тези условия, ще влизат в сила след публикуването им на видно място в специализирания сайт.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 2019-05-1